Meer informatie?

Wilt u meer informatie over dit of een ander onderwerp? Neem dan contact met ons op. 

Contact

Geschiedenis van Thebe

Van kruisvereniging tot moderne zorgorganisatie. In 2019 bestond de organisatie 100 jaar! Dus we bieden al meer dan 100 jaar zorg in Brabant. Leer meer over hoe het allemaal begon. En hoe Thebe zich ontwikkelde tot een organisatie die wijkverpleging, specialistische zorg, thuisbegeleiding én dagbesteding aanbiedt.

Brabant meer dan een eeuw geleden. Een achtergebleven gebied waar veel armoede heerste. Mensen woonden in slechte woningen, beschikten niet over schoon drinkwater en van riolering was nog geen sprake. Door de slechte persoonlijke hygiëne heersten er veel besmettelijke ziekten, zoals tuberculose en polio. Daarnaast was de zuigelingensterfte erg hoog.  

Ontstaan van kruisverenigingen  

Gemeenten waren verantwoordelijk voor de uitvoering van de Infectieziektenwet. Maar door gebrek aan kennis en financiële middelen kwam hier niet veel van terecht. Notabelen en de geestelijkheid startten daarom met een particulier initiatief. Hieruit ontstond de oprichting van de plaatselijke kruisverenigingen. In het bestuur zag je vaak de burgemeester, de notaris, de plaatselijke dokter en een geestelijk adviseur. 

Foto Collectie Florence Nightingale Instituut, www.fni.nl
Foto Collectie Florence Nightingale Instituut, www.fni.nl

Kruisvereniging: hoge mate van participatie  

Kruisverenigingen werkten op basis van lidmaatschap. Dat was een voorwaarde voor het gebruik van hun diensten. Leden betaalden een lage contributie. Soms naar draagkracht. Het rijk en de gemeente zorgden voor aanvullende subsidie. Dat maakte de diensten voor iedereen toegankelijk. Er kwamen wijkzusters in dienst van de kruisverenigingen. Dit waren vaak nonnen uit het klooster.  

Kruisverenigingen in de regio ontstonden op diverse momenten. Zo was de kruisvereniging in Oisterwijk (1909) de eerste. In Tilburg werd de kruisvereniging in december 1919 opgericht. Deze datum houden we aan om het honderdjarig bestaan van Thebe te vieren.  

De kruisverenigingen boden verschillende diensten aan, zoals cursussen voor moeders, zorg aan het kraambed, ziekenverzorging aan huis, verpleging van tuberculosepatiënten en de uitleen van verpleegartikelen. Ook organiseerde de kruisvereniging het consultatiebureau voor zuigelingen en kleuters.  

Schaalvergroting kruisverenigingen  

In 1980 werd de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) ingevoerd. Hierdoor vervielen bestaande subsidiestromen uit het Rijk, de provincie en de gemeente. Schaalvergroting was nodig om te kunnen blijven bestaan en de erkenning te krijgen als AWBZ-organisatie. Daarom werden in 1985 de Regionale Kruisvereniging Midden-Brabant (stadsgewest Midden-Brabant, met uitzondering van Tilburg) en de Regionale Kruisvereniging Mark en Maas (stadsgewest Breda, met uitzondering van Breda) opgericht.  

Gesticht Zusters Kostbaar Bloed Bron: Boek Elisabeth! van Ben Loonen en Piet Wiercx
 Locatie Wit Gele Kruis Bron: Collectie Thebe | Lucia

Bundeling krachten kruiswerk en gezinszorg  

Vanaf 1990 stimuleert de overheid fusies van kruiswerk en gezinszorg. Dit resulteert in 1993 in een fusie van 2 kruisverenigingen en 4 organisaties voor gezinszorg Midden-Brabant. Dit wordt later Thebe. In 2005 sluiten Mark en Maas (kruiswerk West-Brabant) en Maasmond (gezinszorg West-Brabant) zich aan bij Thebe.  

Trend en beleid overheid: zo lang mogelijk zelfstandig wonen  

In de jaren die volgen groeien de zorgkosten in Nederland. Vanaf 2000 komen er daarom hogere drempels om gebruik te kunnen maken van verzorgingshuiszorg en verpleeghuiszorg. De zogenoemde indicatiestelling wordt geïntroduceerd.  

Het aantal mensen dat in een verzorgingshuis of verpleeghuis woont neemt af. Het aantal oudere mensen dat thuis blijft wonen, neemt toe. Dit zorgt ervoor dat zorgaanbieders met voornamelijk intramurale zorg voor de keuze staan of ze naast verpleeghuiszorg ook wijkverpleging aanbieden.  

In 2005 fuseert stichting De Runne (Midden-Brabant, regio Zuid-Oost) met Thebe en in 2010 doet ODIJA hetzelfde (dat staat voor Oranjehaeve, De IJpelaar en Aeneas).  

Thebe wordt een groot zorgconcern in West- en Midden-Brabant en biedt alle vormen van verpleging en verzorging, zowel extra- als intramuraal.  

De transitie gaat verder  

In 2015 wordt de Wet Maatschappelijk ondersteuning (WMo) ingevoerd. Er worden geen nieuwe indicaties meer afgegeven voor enkel verzorgingshuiszorg. De overheid dwingt met het beleid af dat mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen. Dit betekent dat de vraag naar geschikte woningen, wijkverpleging, diensten aan huis en welzijnsvoorzieningen in de buurt toeneemt.  

Thebe door de jaren heen 

Een organisatie die zich al 100 jaar ontwikkelt in het Brabantse land. Wat gebeurde er allemaal die jaren? De onderstaande infographics zijn in 2019 gemaakt ter ere van het 100-jarig bestaan. Deze 100 jaar zijn hier in beeld gebracht: