Meer informatie?

Wilt u meer informatie over dit of een ander onderwerp? Neem dan contact met ons op. 

Contact

Vergoeding van uw zorg

Zorgverzekeraars vergoeden vaak de zorg van Thebe. Zowel thuiswonende cliënten als cliënten in onze woonzorgcentra kunnen in aanmerking komen voor vergoedingen.

U woont nog zelfstandig thuis

Als u nog geen zorg van Thebe ontvangt, kunt u een gesprek met de wijkverpleegkundige aanvragen. Zij stelt u tijdens het gesprek vragen over welke zorg u nodig heeft en hoe wij u hierbij kunnen helpen. Daarna stelt de wijkverpleegkundige de zorgindicatie vast. In de meeste situaties wordt de zorg vergoed uit het basispakket van de Zorgverzekeringswet (Zvw). U gebruikt hiervoor geen eigen risico.

Zelfstandig met langdurige zorg

Woont u nog zelfstandig maar heeft u voortdurend (intensieve) zorg nodig? Dan kunt u een indicatie krijgen voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Alleen het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) geeft de Wlz-indicatie af. In afwachting van een appartement bij een woonzorgcentrum van Thebe ontvangt u alvast wijkverpleging vanuit de Wlz. De wijkverpleegkundige bespreekt met u hoe Thebe de wijkverpleging gaat verlenen.

Tijdelijk verblijf

Het is ook mogelijk om tijdelijk bij Thebe te verblijven. Bijvoorbeeld om te revalideren na een ziekenhuisopname. Revalidatie en Herstel is kortdurende herstelzorg voor kwetsbare ouderen. U kunt gebruikmaken van Revalidatie en Herstel nadat een geriater vaststelt dat dit nodig is. Uw zorgverzekeraar vergoedt de kosten voor geriatrische revalidatiezorg. U gebruikt hiervoor uw eigen risico.

Kortdurend verblijf

Wanneer u om medische redenen niet thuis kunt wonen, kan een kortdurend verblijf in een verpleeghuis wenselijk zijn. Uw medisch specialist of uw huisarts overlegt met de arts van Thebe of een tijdelijke opname mogelijk is. Dit kan via een Eerstelijns Verblijf (ELV). Uw zorgverzekeraar vergoedt de kosten voor dit verblijf. U gebruikt hiervoor uw eigen risico.

Afspraken met zorgverzekeraars

Ieder jaar maken wij opnieuw afspraken met de verschillende zorgverzekeraars over de kosten die zij vergoeden voor de zorg die wij leveren. Met zorgverzekeraars sluiten wij dan een overeenkomst voor het komende jaar.

Voor 2023 hebben wij met alle zorgverzekeraars een overeenkomst kunnen sluiten. Wilt u weten wat u vanuit uw zorgverzekering vergoed krijgt? Dan kunt u dit het beste navragen bij uw eigen zorgverzekeraar. 

U woont op een van de locaties van Thebe

De kosten voor het verblijf en de zorg bij Thebe worden betaald vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). U betaalt hiervoor een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van uw inkomen. Meer informatie hierover vindt u op de website van het Centraal Administratie Kantoor (CAK) en op de website van Zorginstituut Nederland.