Meer informatie?

Neem dan contact op met Vera Bouman

Samenzorg-gesprek in de praktijk

De samenwerking tussen cliënt/bewoner, familie/naasten, vrijwilligers en zorgmedewerkers noemen we Samenspel. We starten het samenspel met een gesprek. Dit noemen we het samenzorg-gesprek. Het samenzorg-gesprek is een belangrijk moment om samen te werken en te kijken hoe we het doen. Tijdens dit gesprek bespreken we wat iedereen kan bijdragen en zo vinden we samen oplossingen en maken we afspraken over de zorg die nodig is. 

Wat hebben we eind 2024 

Met iedere bewoner en hun naasten zijn samenzorg-gesprekken gevoerd en afspraken gemaakt over het samenspel die opgenomen zijn in het zorgleefplan. Deze worden regelmatig geëvalueerd.    

Wie krijgt hiermee te maken? 

Alle zorgmedewerkers zowel in de wijkverpleging als in de woonzorglocaties van Thebe. We starten in 2024 bij de woonzorglocaties. 

Wanneer start het project? 

Het project start met een pilot waarbij een aantal tools voor de samenzorg-gesprekken worden getest. De pilot periode start op 15 april 2024 en wordt eind mei afgerond. De tools worden daarna geëvalueerd en indien nodig aangepast. Voor de zomer zijn de definitieve tools beschikbaar. 

Bij wie kun je terecht met vragen? 

Heb je vragen over het project? Neem dan contact op met projectleider Vera Bouman of vraag je manager. 

Toolbox 

Er is een toolbox, met daarin verschillende hulpmiddelen: zie toolbox: Toekomst van Thebe Toolbox - Jet. Let op; dit is nog de pilotversie. 

Waarom doen we deze samenzorg-gesprekken? 

De zorg verandert met meer ouderen en minder medewerkers. Daarom is Thebe haar dienstverlening - stap voor stap – aan het aanpassen. Wij geloven dat mensen regie over hun eigen leven willen houden; niemand wil graag afhankelijk zijn van een ander. De nadruk leggen we daarom vanuit de Bedoeling op zelf, thuis en technologie. Samen kijken we naar wat wél kan om zo onafhankelijk mogelijk te blijven, waar de cliënt ook woont!  

Met de bewoners, naasten en zorgmedewerkers van de woonzorglocaties gaan we in gesprek over wat iemand belangrijk vindt, wat iemand zelf nog kan doen/leren, wat naasten/vrijwilligers kunnen doen en waar dan nog zorg voor nodig is. Op die manier verdelen we de zorg. 

Zo kunnen we – ook in de toekomst – met ons zorghart, blijven zorgen voor de meest kwetsbare mensen in Brabant.